Civilt försvar – en del av totalförsvaret

Criseq » Info om beredskap och säkerhet » Civilt försvar – en del av totalförsvaret

Vad menas med civilt försvar

Med civilt försvar menar man den civila delen av det svenska totalförsvaret. Totalförsvaret består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar).Från andra världskriget till slutet av 1990-talet genomfördes beredskapsplanering inför krig och krigsfara inom det så kallade totalförsvaret. Det civila försvaret bestod då av olika delar som det ekonomiska försvaret, det psykologiska försvaret samt civilförsvaret. Det fanns myndigheter med tydligt samordningsansvar som Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, Styrelsen för psykologiskt försvar senare också Överstyrelsen för civil beredskap. Dessutom fanns på högre regional nivå Civilbefälhavare och regionalt länsstyrelserna som högsta civila totalförsvarsmyndighet.Begreppet civilförsvar används inte längre i Sverige. Idag benämns samma typ av verksamhet räddningstjänst under höjd beredskap och befolkningsskydd. Dock finns begreppet kvar i folkrättslig mening där civilförsvarspersonal (det vill säga de som under höjd beredskap tjänstgör i den kommunala räddningstjänsten eller fullgör uppgifter inom befolkningsskyddet) ska vara utmärkta med det internationella tecknet för civilförsvar för att få folkrättsligt skydd.

Målet med civilt försvar

Det svenska civila försvarets mål är:
  • att skydda civilbefolkningen
  • att tillse att samhället och befolkningen kan försörjas med livsnödvändiga resurser
  • att tillse att de viktigaste samhällsfunktionerna fungerar
  • att bidra till Försvarsmaktens förmåga att lösa sin uppgift vid ett angrepp på Sverige och/eller i omvärlden
  • att bidra till fred och säkerhet i omvärlden
  • att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.
Det civila försvaret i Sverige är inte en organisation. Verksamheten bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer. Det avser skydd av befolkningen, säkerställande av samhällsviktiga funktioner och övriga samhällets stöd till Försvarsmakten.Målet för det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i omvärlden.Totalförsvaret består av militärt och civilt försvar.

Hur regleras det civila försvaret

Hur det civila försvaret ska styras kan man läsa mer om i lag “(1996:1470) om totalförsvar och höjd beredskap”.

Civilförsvaret – Civilförsvarsförbundet

Ordet Civilt försvar ska inte förväxlas med Civilförsvaret som är Sveriges Civilförsvarsförbund (Civilförsvarsförbundet till vardags) som är en av flera frivilliga försvarsorganisationer med uppgift att informera och utbilda allmänheten i hur man klarar olika typer av krissituationer, till exempel nödsituationer utomhus, längre strömavbrott, vad man bör ha i sin krislåda, hur man renar vatten eller en längre tids isolering så som vid en pandemi. Sveriges Civilförsvarsförbund tillhandahåller också frivilliga (FRG – Frivilliga Resursgruppen) för kommuner som drabbas av extraordinära händelser och är följaktligen en del av samhällets krishanteringssystem.Civilt försvar - en del av totalförsvaret (informationen ovan kommer bland annat från Wikipedia)