Frivilliga Försvarsorganisationer

Criseq » Info om beredskap och säkerhet » Frivilliga Försvarsorganisationer

Bakgrund om försvarsorganisationerna

I Sverige finns 18 frivilliga försvarsorganisationer som bidrar till landets civila och militära försvar. Organisationerna rekryterar och utbildar frivilliga för en mängd olika uppgifter som ni kan läsa mera om nedan.

Försvarsorganisationernas roll för Sveriges kris- och krigsberedskap

De frivilliga försvarsorganisationerna spelar en viktig roll för Sveriges krigs- och krisberedskap. Varje organisation har specialistkompetens inom olika områden som brukshundar, fallskärmshoppning eller radiokommunikation. Genom kurser och utbildningar ser organisationerna till att den särskilda kompetensen bevaras. Organisationerna placerar även ett stort antal personer på specialistbefattningar inom totalförsvaret.Specialisterna ska kunna bistå med hjälp när samhället har särskilda behov av insatser. Det kan till exempel handla om att transportera medicin i svårframkomlig terräng, eller att bevaka skyddsvärda områden med hjälp av hundar.De frivilliga försvarsorganisationerna är självständiga förbund och föreningar som har skapats på medlemmarnas egna initiativ. Deras uppgifter bestäms av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Fakta om de olika Försvarsorganisationerna

Försvarsutbildarna

Svenska Försvarsutbildningsförbundet (Försvarsutbildarna) bildades 1942–43, då under namnet Centralförbundet för befälsutbildning. Verksamheten var sprungen ur Sveriges landstormsföreningars centralförbund. Förbundets viktigaste uppgift var att bedriva frivillig befälsutbildning.

Insatsingenjörernas riksförbund

Den kompetenspool dit berörd organisation eller myndighet kan vända sig för att få rätt personal med efterfrågad kompetensprofil för såväl militär som civil verksamhet inom landet och internationellt. Bytte 2008 namn från tidigare Flygfältsingenjörsföreningen (FIF), bildat 1960.

Flygvapenfrivilligas riksförbund

Bildat 1962 till följd av ett behov av ”luftbevakningens effektivisering i fråga om rekrytering och utbildning av frivilliga”.

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund bildades 1914 av ett antal entusiaster i Kungliga automobilklubben, KAK. En viktig uppgift är att säkerställa den tunga trafiken i en krissituation och att utbilda förare av tunga lastbilar och bussar för det civila försvarets transportsektor.

Frivilliga Flygkåren

Har i uppgift att i händelse av krig bistå civilförsvaret. Bildad 1961.

Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund

Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund bildades 1929 på initiativ av dåvarande löjtnanten vid I 2, Stig Hasselrot. Man hade sitt ursprung i Svenska Motorcykelklubben, ur vilken man samlade ett trettiotal elitförare som ställde sig till försvarets förfogande. I dag utbildar organisationen motorcykelordonnanser för både den civila och den militära delen av totalförsvaret.

Frivilliga Radioorganisationen

Utbildar kvinnor, män och ungdomar i sambandstjänst inom totalförsvaret. Bildad 1946.

Försvarets Personaltjänstförbund

Bildades 1955 under namnet Förbundet för personalvårdsutbildning inom det militära försvaret. Bytte 1964 till nuvarande namn.

Svenska Blå Stjärnan

Den internationella organisationen bildades på julafton 1914 under namnet L’Etoile Rouge (Röda Stjärnan) för att bistå djur i krig. 1917 startades en svensk motsvarighet, främst för att verka inom hästsjukvård. Det “röda” i namnet ändrades 1941 till Blå Stjärnan.

Svenska Röda Korset

Internationell och nationell humanitär organisation bildad 1863. I Sverige medverkar Röda Korset i totalförsvarets sjukvård och frågor som rör civilbefolkningens skydd i krig. Under andra världskriget hade Röda Korset en mycket omfattande verksamhet och ställde bland annat hela sin sjukvårdsutrustning till totalförsvarets förfogande. Röda korset är en viktig del av de frivilliga försvarsorganisationerna.

Riksförbundet Sveriges Lottakårer

Anordnar civil och militär utbildning inom organisations- och omvärldskunskap, krisberedskap, information och kommunikation, totalförsvarskunskap, ytövervakning, ledningsstöd, underhållstjänst och logistik samt ledarskap. Rötter i Stockholms landstormskvinnoförening, bildat 1924. Blev en självständig organisation 1943. Namnet kommer från en dikt i Johan Ludvig Runebergs ”Fänrik Ståls sägner”

Sjövärnkårernas Riksförbund

Marin försvarsorganisation som bedriver ungdoms- och vuxenutbildning inom lokala sjövärnskårer. Har sitt ursprung i Sveriges Frivilliga Motorbåtskår, bildad 1913.

Svenska Brukshundsklubben

Frivilligorganisation som verkar för att tillgodose totalförsvarets behov av utbildade hundförare och specialutbildade hundar, däribland räddningshundar och bevakningshundar. Organisationen har sitt ursprung i Föreningen Svenska Skydds- och Sjukvårdshunden, bildad  1918. Denna slogs samman med andra föreningar och utskott i nybildade Svenska Brukshundsklubben 1940 som en frivillig försvarsorganisation. En anledning var det ökade behov av hundar för militära uppgifter som uppstod under andra världskriget.

Svenska Fallskärmsförbundet

Utveckling av den 1955 bildade Svenska fallskärmsklubben som hade verksamhet i Stockholm och Karlsborg. En av initiativtagarna var pionjären Olle Falkerheim, som var utbildad fallskärmshoppare i England och som 1951 blev chefsinstruktör vid Fallskärmsjägarskolan i Karlsborg.

Svenska Pistolskytteförbundet

Främjar skyttet med pistol och revolver genom att verka för ökad skjutskicklighet och ansvarsfull hantering. Bildat 1936.

Svenska Skyttesportförbundet

Bytte 2009 namn när man slog samman Svenska Sportskytteförbundet, bildat 1943, och Frivilliga skytterörelsen, bildad 1938.

Sveriges Civilförsvarsförbund

Sveriges Civilförsvarsförbund är en frivillig försvarsorganisation och bildades 1937, då under namnet Riksluftskyddsförbundet. En viktig funktion under den tiden var att bedriva utbildning i hemskydd för allmänheten. Under 1950-talet minskade förbundets uppgifter och man ändrade inriktning mot det som kom att kallas “självskyddsbegreppet”. De har många frivilliga som arbetar med bland annat utbildningar för hemberedskap och krisberedskap, populärt kallat prepping idag.

Sveriges Bilkårers Riksförbund

Utbildar bilförare för försvaret. Hade fram till 2009 enbart inriktning på kvinnliga bilförare och hette då Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund, men utbildar i dag både män och kvinnor. Bildat 1942.Frivilliga Försvarsorganisationer