Grannsamverkan – Samverkan mot brott

Criseq » Info om beredskap och säkerhet » Grannsamverkan – Samverkan mot brott

Vad är grannsamverkan (samverkan mot brott, SAMBO)

Grannsamverkan – Samverkan mot brott är en organisation som består av Polisen, SSF Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande rådet (Brå), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Moderna Försäkringar, ICA Försäkring, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Dina Försäkringar och Villaägarna.Det är SSF Stöldskyddsföreningen som är huvudman för verksamheten.Samverkan mot brott (SAMBO) finansierar Grannsamverkan i Sverige. Detta för att vi som bor i en kommun, som på eget initiativ vill öka tryggheten och minska risken för att bli utsatta för brott, inte ska behöva bekosta start och drift av Grannsamverkan i vårt bostadsområde själva.Grannsamverkan startade på 1960-70-talet i Seattle, USA. Bakgrunden var att ett bostadsområde drabbats av en inbrottsvåg som polisen med traditionella metoder inte kunde komma tillrätta med. Metoden har därefter blivit en av världens mest använda metod mot brott i bostadsområden. I Storbritannien beräknas drygt en fjärdedel av befolkningen bo i områden med grannsamverkan och i USA är motsvarande andel 40 procent av befolkningen. Även i Sverige har metoden kommit att användas i många bostadsområden. Den första startades i Linköping 1985.

Vad är syftet och hur fungerar Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar och förebygger mot till exempel bostadsinbrott, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.Grannsamverkan kräver samarbete mellan boende och polis, men ofta är fler aktörer med (kommunen, lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag, fastighetsbolag).Grannsamverkan har enligt en undersökning som Brå tagit fram visat sig kunna minska brottsligheten med i genomsnitt 16 eller 26 procent, beroende på vilken mätmetod man väljer. En väl genomförd grannsamverkan kan minska en rad av de så kallade vardagsbrotten som begås i bostadsområdet — till exempel bostadsinbrott, bilbrott, cykelstöld, skadegörelse och även vissa brott mot person. I många fall leder arbetet med grannsamverkan också till en starkare gemenskap mellan grannarna.

Hur startar man en Grannsamverkan

Om ni i erat bostadsområde är överens om att ni vill starta en Grannsamverkan kontaktar ni er lokala polisen i er kommun/stadsdel på telefonnummer 114 14. Det är ni boende, fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar i ert område/trapphus själva initierar start av Grannsamverkan.

Vad har Polisen för roll i Grannsamverkan

Polisen tillhandahåller utbildning, material och lokal information om brottsutvecklingen eller påverkande händelser i närområdet och deltar i informationsträffar som sker löpande.För att området ska få använda Grannsamverkanskylten och övrigt material från Samverkan mot brott ska verksamheten/samverkan uppfylla exempelvis följande krav uppfyllas:
 • Polisen ska ha tydlig roll i samverkansarbetet.
 • Möten ska anordnas löpande med boende och inblandade aktörer för att se till att hålla verksamheten levande
 • Information till boende om brottsutveckling etc. ska tillhandahållas via polis/kommun regelbundet.
 • Utbildningen ska utöver information om hur Grannsamverkan fungerar också innehålla brottsförebyggande information till den enskilde.

Bostadsbolagets eller föreningens uppgifter

I ett hyreshus eller bostadsrättsförening gäller följandet:
 • Tillsammans med kontaktombuden upplysa medlemmarna/hyresgästerna om vikten att uppfylla kraven för Grannsamverkan, t ex genom sina lokala informationskanaler och där också informera om motiven till varför kraven finns.
 • I vissa fall anskaffa märkutrustning som kan lånas ut till de boende.
 • Installera fungerande mekaniskt inbrottsskydd i lägenheter, i entréer samt i källar- och vindsförråd.
 • Aktivt informera de boende om hur det förebyggande skyddet fungerar och vikten av att det används på rätt sätt.

Hur får boende i området information från Grannsamverkan

En viktig del inom Grannsamverkan är att information om brott sprids från Polisen vidare ut till de boende i området. Idag finns en rad olika kanaler för hur man kan sprida information.Exempel på sådana kanaler är:
 • Brev/lapp i brevlåda
 • Anslag på gemensamma anslagsplatser
 • Maillistor
 • SMS-listor
 • Sociala medier
 • Hemsidor
 • Appar
Men ni väljer själva vilken som är den bästa metoden att sprida information just i ert område.Grannsamverkan - Samverkan mot brott