Larmklasser för inbrottslarm / hemlarm

Förklaring av olika larmklasser

Reglerna för inbrottslarm beskrivs i SSF:s (stöldskyddsföreningens) regelverk SSF 130 “Projektering och installation av inbrottslarmanläggnin” och i SSF 140 “Projektering och installation av inbrottslarm intern radioöverföring”.

SSF 130 innehåller fyra larmklasser:

Larmklass 1

Larmanläggningar i klass 1 får utföras som enbart försåtskydd med minst två volymdetekterande detektorer. Anläggningen i sin helhet får kopplas till och från genom låsförbikopplare vid entrén. Exempel på användningsområden är bostäder och företag med lågt skyddsvärde.

Larmklass 2

I klass 2 ska larmövervakningen utföras som skalskydd, kompletterat med invändigt försåtskydd. Till– och frånkoppling utförs i centralapparaten eller via separat manöverpanel. Exempel på användningsområden är bostäder med stort värde samt företag.

Larmklass 3

I klass 3 ska övervakningen utformas som skalskydd, kompletterat med invändigt volymskydd, undantaget hygien- och fönsterlösa utrymmen mindre än 4 m2. Högsta krav på sabotageskydd ställs på centralapparat och manöverdon. Förbikoppling ska ske med knapp– eller kortförbikopplare i s.k. delat montage. Kortförbikopplare ska vara kombinerad med en knappsats med personlig kod. Exempel på användningsområden är företag med stort skyddsvärde samt vapenförvaring.

Larmklass 4

Larmövervakningen ska utföras som skalskydd kompletterat med invändigt volymskydd för samtliga utrymmen. Högsta krav på sabotageskydd ställs på centralapparat och manöverdon. Förbikoppling ska ske med knapp– eller kortförbikopplare i s.k. delat montage. Kortförbikopplare ska vara kombinerad med en knappsats med personlig kod.

Larmklass R i SSF 140

Klassen avser invändigt försåtsskydd. Exempel på användningsområden är bostäder/inomhus. Ett exempel på larm som är certifierade enligt denna standard är några av Ajax Systems hemlarm/inbrottslarm som vi har i vårt sortiment.

 

larmklasser ssf