MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Criseq » Info om beredskap och säkerhet » MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Vad är MSB

MSB eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som förkortningen står för är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.  Myndigheten leds av en generaldirektör, som utses av regeringen. MSB har ungefär 1000 anställda i Karlstad, Kristinehamn och Stockholm samt på deras verksamhetsställen i Sandö, Revinge och Rosersberg där de bedriver utbildning.

Vilket ansvar har MSB

MSB har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka, kris, krig eller krigsfara. MSB företräder det civila försvaret på central nivå i frågor som har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov av samhällets resurser.

MSB och dess roll i samhället

MSB har ett brett uppdrag för att stödja andra i syfte att samhället ska bli säkrare, med utgångspunkt från målen för samhällets säkerhet. Därför samarbetar och samverkar MSB med många aktörer på alla nivåer.

Roller och ansvar

MSB´s roll är att stödja och driva på, genom att sprida kunskap och stötta samverkan, finansiera utveckling och inom vissa områden utfärda föreskrifter eller utöva tillsyn. De frågor MSB jobbar särskilt mycket med är räddningstjänst, olycksförebyggande arbete, krisberedskap, civilt försvar, cybersäkerhet och säkra kommunikationer. MSB har beredskap dygnet runt, året runt för att kunna hjälpa till om något händer här hemma eller ute i världen, och ansvarar för Sveriges it-incidentberedskap. Kommunikation är viktigt därför har MSB bland annat webbplatser där man kan läsa mer: krisinformation.se som som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse och dinsäkerhet.se som mera ger tips om säkerhet.

Stöd och samordning

Ofta har andra än MSB ett tydligt ansvar vid olyckor och kriser. Räddningstjänsten, polisen och ambulanssjukvården har tydliga roller vid en olycka till exempel. Men ibland behövs stöd för att samordna alla aktörer vid riktigt stora händelser, och ibland behövs det extra förstärkningar som helikopterstöd eller expertstöd. Stora händelser brukar också leda till att många behöver få korrekt information om vad som hänt. Det är några exempel på vad MSB kan göra för att stödja andra vid en händelse. Helst ska ju olyckor inte hända alls. För att förhindra olyckor och kriser behöver man först kartlägga vad som kan inträffa, och därefter planera för att undvika olyckor eller skydda sig mot olyckor. MSB hjälper till både med att kartlägga sånt som kan inträffa och råd om hur man kan skydda sig.

Förebyggande arbete

MSB jobbar också med att förbereda oss på sånt som ändå inträffar, genom utbildning, övningar, handböcker och rådgivning. Vi utbildar brandmän och skorstensfejare. MSB delar varje år ut pengar för att bygga eller utveckla sånt som annars inte skulle bli av. Det kan handla om teknisk utveckling, utbildningar eller att utveckla nya metoder som gör samhället säkrare eller stärker beredskapen för kris och krig. MSB är den myndighet som även håller samman den årliga krisberedskapsveckan som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Denna informationsinsats arrangerats sedan 2017. Vem kommer inte ihåg lanseringen av “Om krisen eller kriget kommer” som skickades ut till 4,8 miljoner hushåll under våren 2018. Syftet med den var att vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger. Tyngdpunkten i innehållet låg på hur människor kan förbereda sig för att kunna se till grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt. Till exempel att skaffa sig en beredskap hemma, ha en färdig krislåda, vevradio, tillgång till rent vatten, tillgång till mat med lång hållbarhet (frystorkad mat) och ett stormkök eller liknande att kunna värma och laga mat på.  

MSB´s roll för civilt försvar

MSB har en viktig roll i att se till att planeringen för civilt försvar genomförs.
En av MSB:s huvuduppgifter rör civilt försvar. Myndigheten ska bland annat företräda det civila försvaret på central nivå i frågor som har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov av samhällets resurser. MSB har också uppgifter enligt ett antal lagar och förordningar som rör totalförsvarsfrågor och även föreskriftsrätt inom ett flertal av dessa områden.

MSB´s fyra roller gällande civilt försvar

Planering

MSB ska tillsammans med Försvarsmakten åstadkomma en sammanhängande planering för totalförsvaret. Målet är att det ska det finnas ett sammanhållet, känt och effektivt planeringssystem för totalförsvaret. MSB driver på utvecklingen och stödjer, samordnar och följer upp utvecklingen. MSB säkerställer, ur ett nationellt perspektiv, att identifierade brister och utmaningar omhändertas i arbetet.

Stöd

MSB ska praktiskt och åtgärdsinriktat stödja aktörer i arbetet med att genomföra den politiska inriktningen inom området. MSB har experter inom olika frågor som rör till exempel krigsplacering, säkra kommunikationstjänster, ledningsplatser, ransonering, förfogande och avtalsskrivande med privata aktörer. Målet är att civila aktörer få det målgruppsanpassade stöd som behövs för utvecklingen samt att aktörerna ska veta var de ska vända sig för att få svar på sina frågor om totalförsvar.

Särskilt ansvar

MSB har inom ramen för sina särskilda ansvarsområden ansvar för att planera och driva förmågeutveckling för höjd beredskap. Utvecklingsområden inom MSB:s särskilda ansvar är bland annat:
 • Befolkningsskydd
 • Räddningstjänst under höjd beredskap
 • Informationssäkerhet på alla nivåer i samhället
 • Mediernas beredskapsplanering
 • Säkra kommunikationer
 • Verka för inriktning och samordning och kunna bidra med materiella och personella förstärkningsresurser.
Utvecklingsarbetet för befolkningsskydd och räddningstjänst under höjd beredskap har påbörjats av berörda aktörer på alla nivåer och drivs i takt med övrig totalförsvarsutveckling. Detta i syfte att en sammanhållen och grundläggande förmåga att skydda befolkningen mot krigets verkningar uppnås på sikt. MSB inriktar och är sammanhållande för arbetet med att utveckla befolkningsskydd och räddningstjänst under höjd beredskap, med utgångspunkt i nationella behov.

Operativ hantering

Under höjd beredskap ska MSB bedriva operativ hantering för att aktivt minska konsekvenserna för samhället. MSB ska planera för att under höjd beredskap kunna verka för inriktning och samordning, samt för att kunna bidra med materiella och personella förstärkningsresurser, bland annat för befolkningsskyddet. Myndigheten ska verka för inriktning och samordning av de åtgärder som vidtas av aktörer på nationell nivå, verka för en effektiv användning av samhällets resurser och företräda det civila försvaret i frågor om avvägningar mellan civila och militära behov.

Nyheter från MSB

Här hittar ni de senaste nyheterna som MSB har publicerat på deras webbsida. Vill ni ha mera information kring dem kolla in msb.se.
 • Utredning av översvämningarna som drabbade Jönköpings län
  Publicerad 2024-07-17
 • Nytt tillståndsregister för explosiva varor
  Publicerad 2024-07-05
 • Utlysning av uppdragsersättning till ideella organisationer 2025
  Publicerad 2024-07-05
 • Tio år sedan branden i Västmanland
  Publicerad 2024-07-04
 • Charlotte Petri Gornitzka lämnar uppdraget som GD för MSB den 31 oktober 2024
  Publicerad 2024-06-28
 • Bilateralt möte mellan MSB och DHS S&T
  Publicerad 2024-06-24
 • Myndigheter och företag visar hur de utvecklar totalförsvaret
  Publicerad 2024-06-24
 • Goda exempel stärker skyddet av civilbefolkningen
  Publicerad 2024-06-20
 • MSB deltog i Europas största cybersäkerhetsövning
  Publicerad 2024-06-19
 • Samlat stöd för att planera krigsorganisation
  Publicerad 2024-06-19
 • MSB i Almedalen 2024
  Publicerad 2024-06-19
 • Öppen remiss Ramverket Gemensamma grunder 12 juni – 6 september
  Publicerad 2024-06-11
 • Slutredovisning av regeringsuppdraget ”Erfarenheter från Ukraina – lärdomar för det civila försvaret”
  Publicerad 2024-06-09
 • Bättre beslutsförmåga när vi känner varandra – Civilt beredskapsråd 29-30 maj
  Publicerad 2024-05-31
 • MSB deltog i Natorövning
  Publicerad 2024-05-30
 • Idag samlas kommuner, länsstyrelser och organisationer vid en digital konferens om trygghetspunkter
  Publicerad 2024-05-30
 • 1,3 miljarder kronor från anslag 2:4 till åtgärder som stärkt samhällets beredskap 2023
  Publicerad 2024-05-29
 • Kom på Ramverksdagen så stärker vi vår förmåga att hantera samhällsstörningar tillsammans!
  Publicerad 2024-05-28
 • MSB deltar på Järvaveckan 2024
  Publicerad 2024-05-24
 • Totalförsvarets civila intressen i samhällsplaneringen
  Publicerad 2024-05-21
  MSB (Informationen ovan är hämtat från bland annat MSB.se)