Om krisen eller kriget kommer

Om krisen eller kriget kommer –  viktig information till Sveriges invånare

“Om krisen eller kriget kommer” skickades ut av MSB till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i samband med kampanjen Krisberedskapsveckan, den 28 maj – 3 juni 2018. Syftet med informationskampanjen var att vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger. Fokuset i broschyren ligger på hur vi kan förbereda sig för att kunna se till grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt, dvs vår egna krisberedskap och prepping.

Vad innehåller “Om krisen eller kriget kommer”

Broschyren innehåller nedanstående information och inleddes med texten.

Den här broschyren skickas till alla hushåll i Sverige på uppdrag av regeringen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för innehållet. Broschyren ska hjälpa oss att bli bättre förberedda på allt från allvarliga olyckor extremt väder och it-attacker till militära konflikter.

Många människor kan känna oro inför en osäker omvärld.Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finnsdet hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred, frihet och demokrati är värden som vi måste skydda och stärka varje dag

Myndigheter, landsting och regioner, kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Men ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla som bor här. En av våra viktigaste tillgångar när något hotar oss är vår vilja att hjälpa varandra.

Om du är förberedd bidrar du till att hela landet bättre kommer att klara en svår påfrestning.

Krisberedskap

Din krisberedskap

Din kommun ansvarar för att bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola fungerar även vid en samhällskris. Du som privatperson har också ett ansvar. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som orsakat den.

Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till demsom bäst behöver den. De flesta måste vara beredda på attkunna klara sig själva en tid. Ju bättre förberedd du är desto större möjlighet har du också att hjälpa andra som inte har samma förutsättningar.

Viktigast är att ha vatten, mat och värme och att kunna ta del av information från myndigheter och medier. Du behöver också kunna komma i kontakt med anhöriga. 

Fundera på vilka risker som kan påverka dig i ditt närområde. Bor du i ett område som är känsligt för skred eller översvämning? Finns det någon farlig industri eller något annat i din närhet som kan vara bra att känna till?

Falsk information

Stater och organisationer använder redan idag vilseledande information för att försöka påverka våra värderingar och hur vi agerar. Syftet kan vara att minska vår motståndskraft och försvarsvilja.

Det bästa skyddet mot falsk information och fientligpropaganda är att vara källkritisk:

 • Är det fakta eller åsikter?
 • Vad är syftet med informationen?
 • Vem är avsändaren?
 • Är källan trovärdig?
 • Finns informationen någon annanstans?
 • Är informationen ny eller gammal och varför finns den just nu?
 • Sök information – du kan motverka propaganda och falsk information bäst genom att vara påläst.
 • Tro inte på rykten–använd flera trovärdiga källor för att se om informationen stämmer.
 • Sprid inte rykten – verkar informationen inte trovärdig, sprid den inte vidare.

Vid terrorattentat

Terrorattentat kan riktas mot enskilda personer eller grupper, mot allmänheten eller mot samhällsviktiga funktioner som elförsörjning eller transportsystem. Även om ett terrorattentatkan utföras på olika sätt och på olika platser så finns det några råd som kan gälla i de flesta situationer:

• Sätt dig själv i säkerhet och undvik folksamlingar.

• Larma polisen via 112 och meddela om du ser något viktigt.

• Varna dem som befinner sig i fara och hjälp dem som behöver.

• Sätt mobilen på ljudlöst och ring inte till någon som kan befinna sig i riskområdet. Mobilsignalen kan röja enperson som gömmer sig.

• Ring inte med mobilen om du inte måste. Blir nätet överbelastat kan det bli svårt för livsviktiga samtal att komma fram.

• Följ polisens, räddningstjänstens och myndigheternas uppmaningar.

• Dela inte obekräftad information på nätet eller på något annat sätt.

Totalförsvar

Sveriges försvar

Sveriges samlade försvar ska skydda och försvara landet, vår frihet och rätten att leva som vi själva väljer. Vi har alla en uppgift om Sverige hotas.

Militärt försvar

Det militära försvaret består av Försvarsmakten inklusive Hemvärnet samt ett antal andra myndigheter som har till huvuduppgift att stödja det militära försvaret. Försvarsmakten försvarar vårt territorium och våra gränser.

Civilt försvar

Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Civilt försvar är det arbete som görs av statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner, privata företag och frivilligorganisationer. Arbetet syftar till att skydda civilbefolkningen och att exempelvis sjukvård och transporter fungerar vid krigsfara och krig. Vid krigsfara och krig ska det civila försvaret också kunna stödja Försvarsmakten.

Totalförsvarsplikt

I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Alla har en skyldighet att bidra och alla behövs.

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt:

 • Värnplikt i Försvarsmakten.
 • Civilplikt inom verksamheter som regeringen beslutar om.
 • Allmän tjänsteplikt som innebär att man tjänstgör inom verksamheter som måste fungera även vid krigsfara och krig. Det betyder att du fortsätter på ditt vanliga jobb, arbetar inom en frivilligorganisation eller får i uppgiftav Arbetsförmedlingen att utföra arbete som är särskilt viktigt för totalförsvaret.Totalförsvarspliktiga kan bli krigsplacerade. Är du krigsplacerad har du fått en krigsplaceringsorder eller annat besked av din arbetsgivare om detta.

Angrepp mot Sverige

Vi måste kunna stå emot olika slags angrepp mot vårt land. Redan i dag sker attacker mot viktiga it-system och försök att påverka oss med falsk information. Vi kan också påverkas avkonflikter i närområdet. Möjliga angrepp kan vara:

 • Cyberattacker som slår ut viktiga it-system.
 • Sabotage av infrastruktur (till exempel vägar, broar,flygplatser, järnvägar, elledningar och kärnkraftverk).
 • Terrorattentat som drabbar många människor eller viktiga verksamheter.
 • Försök att påverka Sveriges beslutsfattare eller invånare.
 • Avskurna transporter som ger brist på livsmedel ochandra varor.
 • Militära angrepp, exempelvis flyganfall, robotattackereller andra krigshandlingar.

Om Sverige blir angripet av ett annat land kommer vi aldrig att ge upp. Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska.

Höjd beredskap

För att stärka Sveriges möjligheter att försvara sig kan regeringen besluta om höjd beredskap. De fredstida lagarna gäller, men vid höjd beredskap kan även andra lagar användas. Staten kan exempelvis ta över privat egendom som är särskilt viktig för totalförsvaret.

Vid höjd beredskap ska hela samhället kraftsamla för att möta en angripare och för att se till att det viktigaste fungerar. Vid höjd beredskap kan du bli inkallad för att hjälpa till på olika sätt.

Information om höjd beredskap får du genom radio och TV. Sveriges Radio P4 är beredskapskanal.

Varningssystem

Viktigt meddelande till allmänheten

Varnings- och informationssystemet VMA (viktigt meddelande till allmänheten) används vid krissituationer – till exempel vid utsläpp av farliga ämnen, bränder med explosionsrisk, skogsbränder och andra naturkatastrofer.

Viktigt meddelande till allmänheten sänds framför allt i Sveriges Radios kanaler, Sveriges Televisions kanaler och på SVT Text. VMA kan också skickas som SMS till mobiltelefoner inom ett visst område.

Vid sällsynta tillfällen används utomhusvarning (”Hesa Fredrik”). Anläggningar för utomhusvarning finns på de flesta större orter samt runt Sveriges kärnkraftverk.

Om du hör signalen: gå inomhus, stäng fönster, dörrar och ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4 som har i uppdrag att ge samhällsinformation.

Systemet för utomhusvarning testas klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Beredskapslarm

Beredskapslarm är ett sätt för regeringen att meddela att det råder omedelbar krigsfara, eller att landet är i krig.

Om du hör signalen ska du omedelbart gå inomhus och lyssna på Sveriges Radio P4. Förbered dig på att kunna lämna bostaden med det allra viktigaste, varma kläder, något att äta och dricka samt id-handlingar. Är du krigsplacerad ska du omedelbart bege dig till den plats du har fått besked om.

Flyglarm betyder att du omedelbart ska uppsöka skydd, exempelvis skyddsrum eller en källare i den byggnad där dubefinner dig.

Skyddsrum

Skyddsrum ska ge skydd åt befolkningen i krig. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum är märkta med skylt. Du tillhör inget särskiltskyddsrum utan använder det som finns närmast.

Ta reda på var ditt närmaste skyddsrum finns där du bor och där du befinner dig dagtid. Vid flyglarm ska duomedelbart bege dig till ett skyddsrum eller i nödfall till annat skyddande utrymme som källare, tunnel eller tunnelbanestation.

Utbilda dig

Lär dig att ge första hjälpen. Din kunskap kan rädda liv.
Om du är först på plats vid en olycka eller en annan allvarlig händelse, ring nödnumret 112 till SOS Alarm. Även om ditt kontantkort har slut på pengar eller om din mobiltelefon saknar SIM-kort fungerar 112. SOS Alarm kan ge råd om hur du ska agera på olycksplatsen.

Engagera dig

Många ideella organisationer och trossamfund gör viktiga insatser för vår gemensamma säkerhet och beredskap.
De frivilliga försvarsorganisationerna har särskilda uppdrag inom totalförsvaret och erbjuder både kurser och utbildningar. Vid kriser och höjd beredskap hjälper de bland annat till att sprida viktig information till invånarna.

Viktiga anteckningar

Skriv upp viktiga telefonnummer, adresser och närmaste skyddsrum eller annat skyddande utrymme.

Ladda ner “om krisen eller kriget kommer”

Här kan ni ladda ner en PDF fil med den broschyr som skickades ut. Den finns i flera olika översättningar, bland annat dem som ni kan ladda ner här:

Om krisen eller kriget kommer (svenska)

If cricis or war comes (English)

Jos kriisi puhkeaa tai sota syttyy (finsk)

(informationen ovan kommer från broschyren “om krisen eller kriget kommer”)