Övervakningskamera – Information om regler som gäller

Vad är en övervakningskamera?

En övervakningskamera eller CCTV som det ibland kallas (Closed-circuit television) är en kamera som används i syfte att övervaka en plats. Övervakningskamerans bild visas oftast upp på en bildskärm på en plats där övervakning kan ske utan andras insyn, i till exempel butiker, köpcentrum och liknande . På dessa platser spelas även bildmaterialet in.När det gäller övervakningskameror för att ha hemma på tomten eller i sin bostad så är de ofta kopplade till en app till mobilen där kameran kan övervakas genom.

Övervakningskamera utomhus wifi - Helo Strong

Får man ha en kamera på tomten?

Som privatperson behöver du inte ansöka om tillstånd för att kamerabevaka. Däremot måste du följa reglerna i dataskyddsförordningen.
Om den kamerabevakning som du planerar är tillåten eller inte beror på platsen du vill bevaka. Det är alltså vad som fångas på filmen som avgör om din planerade bevakning är laglig.Du får därför kamerabevaka din bostad, tomt och andra privata byggnader som till exempel ditt garage, förråd och sjöbod, enligt det så kallade privatundantaget. Du kan enligt privatundantaget dock inte bevaka följande platser:
  • utanför din tomt eller in på någon annans tomt
  • utanför din bostad om du bor i ett flerbostadshus
  • platser dit allmänheten har tillträde
  • byggnader, bilar eller båtar som används i yrkes- eller affärsverksamhet.

Om du vill bevaka din bostad eller tomt är det viktigt att du är noggrann och kontrollerar övervakningskamerans upptagningsområde. Rikta övervakningskamerorna så att du till exempel inte filmar trapphuset, din grannes trädgård, trottoaren eller vägen utanför ditt hus eller någon annan plats där allmänheten kan röra sig.

Får man kameraövervaka utanför sitt hem?

Om du kamerabevakar en plats utanför ditt hem blir du personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som din kamera fångar upp, till exempel bilder av människor och registreringsskyltar på bilar. Det innebär att du måste uppfylla en rad skyldigheter enligt dataskyddsreglerna, det vill säga dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.Det är normalt inte tillåtet att kamerabevaka utanför ditt egna hem eller tomt. Det är inte heller tillåtet att kamerabevaka dina grannar mot deras vilja.

Måste man sätta upp en skylt att man har kameraövervakning?

Det ska vara tydligt på förhand för den som går in i ett specifikt utrymme att den platsen är kamerabevakad. Den som blir föremål för bevakningen bör få informationen innan den blir bevakad för att ha möjlighet att välja att inte bli bevakad genom till exempel en skylt som säger att området är kameraövervakat.  Det betyder att det inte är tillräckligt att sätta upp en skylt vid exempelvis huvudentrén till en butik, när det även gäller kamerabevakning som bedrivs i utrymmen intill butikslokalen, eller om det finns flera ingångar till butiken.

Skylt "Området kamerabevakas" 210x297mm

När krävs det tillstånd för att sätta upp en kamera?

Efter en lagändring 2018 är det bara myndigheter och verksamheter som utför en uppgift av allmänt intresse som behöver tillstånd från Datainspektionen för att bedriva kamerabevakning. Det handlar till exempel om skolor, sjukhus, kollektivtrafik och flygtrafik.Övriga behöver som sagt inget tillstånd, men måste ändå följa reglerna i Dataskyddsförordningen GDPR samt kamerabevakningslagen. Man måste då göra en bedömning av sitt eget bevakningsintresse i relation till den enskildes integritetsintresse.Exempelvis kan en butik ha goda skäl att använda kameraövervakning för att förhindra stöld och snatteri. Men det är då inte tillåtet att använda kameror uppsatta i det syftet för att samtidigt kontrollera att exempelvis städpersonalen sköter sitt jobb. Generellt har anställda ett högt intresse av att inte bli kameraövervakade när de utför sina arbetsuppgifter.Det är inte okej att kameraövervaka sina grannar, så för en privatperson som vill kameraövervaka sitt eget gäller det att till att kameran inte tar in mer än den egna tomten eller bostaden.Tulllverket, polisen och andra brottsbekämpande myndigheter behöver inte tillstånd, utan gör sin egen bedömning. Denna måste alltid dokumenteras

Får man dela filmer och bilder från kameraövervakningen med andra på sociala medier mm?

Du får inte dela material från kamerabevakningen. Du får till exempel inte publicera materialet på sociala medier om det på bilden går att identifiera en person, direkt eller indirekt. Det gäller även om det inspelade materialet kommer från kamerabevakning av din bostad eller tomt. Om du ändå sprider uppgifter från kamerabevakning av din bostad eller tomt på sociala medier blir du personuppgiftsansvarig för din kamerabevakning.Du får lämna materialet till polisen och andra brottsbekämpande myndigheter om det behövs för att utreda, förebygga, förhindra eller upptäcka brott som har fängelse i straffskalan.

Övervakningspaket BC1 Duo - EZVIZ

Får man sätta upp en kameraatrapp och skylt?

Du får sätta upp en kameraattrapp eller en skylt om att kamerabevakning pågår utan att faktiskt bevaka. Dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen blir endast tillämplig när det sker en personuppgiftsbehandling, alltså när kamerorna faktiskt är i drift.Kameraattrapper leder däremot ofta till att personer upplever samma kränkning av den personliga integriteten som då en riktig bevakningskamera används. Om du vill sätta upp en kameraattrapp är det därför bra att rikta den så att grannar och förbipasserande inte tror att de blir bevakade.Integritetsskyddsmyndigheten kan inleda tillsyn för att avgöra om en kamerabevakning är otillåten eller inte.

 

Exempel på övervakningskameror