Röda Korset – världens främsta kris- och katastroforganisation

Criseq » Info om beredskap och säkerhet » Röda Korset – världens främsta kris- och katastroforganisation

Vad är Röda Korset

Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som grundades redan 1865. I dag är de Sveriges största humanitära frivilligorganisation, med omkring 25 000 volontärer i 722 lokalföreningar, kretsar, spridda över hela landet. Röda Korset är en viktig förening i den internationella rödakorsrörelsen och en stor bidragsgivare till föreningar i andra länder.

Tre olika fokusområden

Kris och katastrof Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Tack vare miljoner lokala volontärer i hela världen kan de snabbt vara på plats vid en kris eller katastrof för att hjälpa drabbade.Hälsa och vård De kämpar för rätten till god och jämlik hälsa. De erbjuder vård och behandlingsinsatser, aktiviteter som främjar hälsa och välmående samt ger psykosocialt stöd vid påfrestande händelser.Folkrätt och skydd Varje människa har rätt att söka skydd och varje barn har rätt att få leva med sin familj. Världen över kämpar Röda Korset för att återförena splittrade familjer, stötta människor på flykt och se till att människors rättigheter i krig och fångenskap respekteras.

Röda korsets krisberedskapsorganisation

Röda korset har en roll som krisberedskapsorganisation i Sverige, bland annat genom att de arbetar för att fler människor ska veta hur de ska agera om en större samhällskris inträffar. Under deras kampanj ”Tillsammans i kris” visade de bland annat hur man enkelt kan packa en krislåda att ha hemma, med mat, vatten, mediciner och andra förnödenheter. Kampanjen engagerade många av Röda Korsets lokalföreningar runt om i landet.Ett exempel på hur de arbetar visade sig efter det kraftiga oväder som skedde under början av 2019 som inte minst drabbade Roslagen. När el och vattenförsörjning slogs ut agerade deras lokalföreningar för att bistå med mötesplatser, vatten och värme.Krisberedskap är fortsatt ett prioriterat område för dem och är en ständigt pågående process av planering och förberedelser. Deras uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer. De fyller gapet mellan den hjälp som samhället erbjuder och den hjälp en drabbad människa behöver. Under 2019 fortsatte de arbeta för att öka kunskapen i Sverige kring krisberedskap, bland annat genom en kampanj som nådde ut brett och engagerade många deras  lokalföreningar. I början av året slöt Röda Korset ett avtal med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och fick i uppdrag att stödja samordning av volontärer som spontant anmäler sig i händelse av kris.

Röda Korset en del av sveriges krisberedskap

De bedriver sedan flera år ett långsiktigt arbete för att utveckla deras roll och förmåga att agera inom ramen för svensk krisberedskap och totalförsvaret (Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar). De har flera uppdrag inom detta område, bland annat inom första hjälpen, krisstöd och frivilligsamordning.Exempel på kriser där de har haft en viktig roll är coronapandemin 2020, stormen Alfrida, skogsbränderna sommaren 2018 och attentatet på Drottninggatan i Stockholm 2017.Röda Korsets krisberedskap utgår från deras lokalföreningars förmåga på kommunnivå. Inom lokalföreningarna finns volontärer med kunskap inom bland annat första hjälpen, insatsledning och frivilligsamordning, som kan agera när samhället behöver stöd.Psykisk hälsa är viktigt för att människor ska kunna hantera kriser, både på kort och lång sikt. Deras uppdrag inom krisstöd innebär att ge medmänskligt stöd vid oro och stress kopplat till kriser. De arbetar bland annat i socialt utsatta områden för att öka trygghet och erbjuda psykosocialt stöd vid allvarliga händelser såsom våldshandlingar.Vid en större kris, eller en kris som drabbar större delar av landet, aktiveras deras nationella krisledningsorganisation för att stötta det lokala arbetet, exempelvis genom att skicka ut bedömnings- och krisinsatsledare, och i samverkan med deras nationella beredskapspartners – det vill säga de privata företag som har åtagit sig att kunna stödja dem i kris, exempelvis med varor och tjänster. Det kan röra sig om att bistå med mat och vatten och andra förnödenheter med mera.I händelse av väpnad konflikt i Sverige har de en unik roll som stödjande funktion till myndigheterna inom det humanitära området. Det särskiljer dem från andra humanitära organisationer och betyder bland annat att de har flera uppdrag som anges i lag, exempelvis att kunna bidra till totalförsvarets sjukvård.Röda Korset är en av 18 frivilliga försvarsorganisationer, som genom en särskild förordning pekas ut som viktiga aktörer inom svensk krisberedskap och totalförsvaret. De har också uppdraget att upprätta Sveriges nationella upplysningsbyrå för att registrera och rapportera krigsfångar och civila frihetsberövade vid en konflikt där Sverige är en part.Utöver deras förmåga i Sverige finns de på plats i 192 länder i världen och de hjälper i många olika typer av kriser och katastrofer. Krisberedskap är en naturlig och viktig del av det arbetet. Det kan till exempel handla om att de bidrar till att stärka samhällens motståndskraft genom att de utbildar volontärer, bidrar till hälso- och sjukvårdsinsatser och bygger lager med förnödenheter som kan användas om en kris slår till. Röda Korset - världens främsta kris- och katastroforganisation