SMHI – håller koll på vädret

Criseq » Info om beredskap och säkerhet » SMHI – håller koll på vädret

Vad är SMHI

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är en expertmyndighet som lyder under Miljödepartementet. SMHI har som uppgift att ta fram prognoser för väder, vind, vatten samt klimat och miljö. SMHI har som fokus tre olika områden: meteorologi, hydrologi och oceanografiMyndigheten grundades 1919 men har anor från 1873.

Vad gör SMHI

Sedan slutet på 1800-talet har SMHI samlat in data från atmosfären, sjöar, hav och land. Idag används bland annat satelliter, radar, ballonger, flygplan, bojar och blixtlokaliseringssystem. Med hjälp av superdatorer, beräkningsmodeller, statistik och forskning tar deras experter fram bland annat prognoser, beslutsunderlag, klimatscenarier och utredningar.SMHI ger dagligen allmänheten och samhällsfunktioner prognoser och varnar vid allvarliga väder- och vattenhändelser. Dessa varningar kan bland annat sändas ut via Sveriges Radio P4 (Beredskapskanalen). Men ni hittar även allt på SMHI´s egna sida SMHI.se. En av SMHIs viktigaste uppgifter är att utfärda varningar när det finns risk för vädersituationer som kan orsaka störningar i samhället. Den 1 mars 2019 startade SMHI ett projekt för att införa konsekvensbaserade vädervarningar, så att varningarna blir mer regionalt anpassade och utfärdas utifrån den påverkan som kan väntas i ett visst område. Projektet är beräknat att avslutas under 2021. SMHI erbjuder också produkter och tjänster som utgör viktiga beslutsunderlag för exempelvis Sveriges myndigheter, organisationer och kommuner. Det kan gälla allt från flygväder för LFV eller forskningsuppdrag om luftföroreningar till utredningar och remissvar.

SMHI samverkar med många andra

Eftersom väder, vatten och klimat går över alla gränser samarbetar SMHI med många svenska och internationella organisationer för såväl den dagliga produktionen som vidareutveckling och forskning.
I Sverige samarbetar SMHI med myndigheter, länsstyrelser, kommuner och organisationer. Samverkan gäller allt från säkerhetsfrågor till miljöövervakning och klimatanpassning. Samarbetspartners här kan vara exempelvis Naturvårdsverket, universiteten eller MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).Även för de dagliga väderprognoserna samverkar vi med exempelvis LFV , Försvarsmakten och Trafikverket. De förser SMHI med observationsdata och får sedan tillbaka specialanpassade prognoser just för dem.

Att ha koll på vädervarningar för sin krisberedskap

En del i sin krisberedskap och prepping är att ha koll på vad som händer och sker runtomkring där man bor, lever och vistas. En stor del av denna omvärldsbevakning är att ha koll på vädret och vad som är på gång. Skulle det till exempel bli storm, snöstorm, extrem kyla eller extrem hetta så kan detta komma att påverka er och även skapa samhällsstörningar.Att ha koll på väderprognoser är idag enkelt då det går att hitta i princip överallt. Det sänds ut på radion, tv, tidningar och det finns även många appar till mobilen med väderprognoser och varningar.

Förnyade vädervarningar

SMHI planerar den 14 april 2021 att gå över till ett förnyat vädervarningssystem med konsekvensbaserade varningar.Istället för dagens fasta nationella varningskriterier finns i det nya systemet regionalt anpassade värden för när varningar kan utfärdas. Syftet med SMHIs vädervarningar är att hela samhället, alltifrån regioner, länsstyrelser och kommuner till näringsliv och enskilda personer ska kunna bygga en bättre krisberedskap och prepping med hjälp av dessa vädervarningar. För att kunna underlätta för detta får varningsbeskrivningarna i det nya systemet mer tydligt fokus på förväntade konsekvenser av ovädret.I de förnyade vädervarningarna kommer en varning utfärdas när vädret väntas medföra konsekvenser eller störningar i samhället. Nuvarande system som gäller fram till den 14e April bygger på att en varning utfärdas när vädret passerar förbestämda gränser. Exempelvis utfärdas idag snöfallsvarningar utifrån samma kriterier över hela Sverige, men 20 cm snö ger väldigt olika konsekvenser beroende på om snön faller i Norrlands inland eller tex Stockholms innerstad.Med det nya systemet benämns SMHI´s vädervarningar gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden (Dagens klass 1, 2 och 3 varningar utgår). De nya varningsnivåerna ger information om hur stora konsekvenser vädret kan medföra. En gul varning kan alltså inte direkt översättas en klass 1-varning.Alla nivåer i det nya systemet innebär att besvärligt väder är rågång som kan leda till konsekvenser. Det är därför viktigt att följa varningsläget och förbereda sig för detta även när en gul varning utfärdas.

Vad betyder de nya vädervarningarna

I det nya systemet betyder de tre olika varningsfärgerna följande enligt SMHI´s definitioner.

Gul Varning

Gul varning väder smhiVäderutveckling som kan medföra konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten samt vissa skador på egendom och miljö. Störningar i en del samhällsfunktioner är förväntade. Lokala variationer kan förekomma, därför kan särskilt utsatta miljöer, personer och enskilda fastigheter drabbas av allvarliga skador. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan också drabbas allvarligt.Allmänheten bör ha ökad uppmärksamhet avseende förväntad väderutveckling samt vidta förebyggande åtgärder om man bor eller vistas i utsatta områden eller på annat sätt tillhör en riskgrupp.Offentlig verksamhet och samhällsinstanser bör anpassa de verksamheter som är extra riskutsatta avseende förväntad väderutveckling.

Orange Varning

Orange varning väder smhiVäderutveckling som kan medföra allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten samt allvarliga skador på egendom och miljö. Störningar i samhällsfunktioner är förväntade. Lokala variationer kan förekomma, därför kan särskilt utsatta miljöer, personer och enskilda fastigheter drabbas av mycket allvarliga skador. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan också drabbas mycket allvarligt.Allmänheten avråds från att genomföra aktiviteter som innebär utsatthet under förväntad väderutveckling samt uppmanas att vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för liv, miljö och egendom.Offentlig verksamhet och samhällsinstanser bör överväga höjning av intern beredskap, vidta lämpliga förebyggande åtgärder, ombesörja att behövlig information når allmänheten samt anpassa verksamheter inför kommande väderutveckling.

Röd Varning

Röd varning väder smhiVäderutveckling som kan medföra mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten samt mycket allvarliga skador på egendom och miljö. Omfattande störningar i samhällsfunktioner är förväntade.Allmänheten bör helt avstå från aktiviteter som innebär utsatthet under förväntad väderutveckling samt vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för liv, miljö och egendom.Offentlig verksamhet och samhällsinstanser bör anpassa verksamheter för att möta konsekvenser, vidta lämpliga förebyggande åtgärder, ombesörja att behövlig information når allmänheten samt höja intern beredskap inför kommande väderutveckling.

Viktigt att följa prognoser och varningar då de uppdateras

Det är viktigt att ni följer väderutvecklingen eftersom prognoserna uppdateras kontinuerligt dygnet runt vilket även kan medföra ändringar av varningsnivåer och i vilka områden varningarna gäller. Aktuella varningar hittar ni i SMHIs varningstjänster på smhi.se samt i SMHIs väderapp. Varningar (och även VMA-meddelanden vid behov) sänds också ut i radion på P1- respektive P4-sändningarna i Sveriges Radio. Denna typ av varningar kan man även hitta på krisinformation.seAtt förberedda sig för olika typ av oväder är som sagt något som ingår i sin krisberedskap & prepping, ni hittar många tips på vår sida, bland annat hur ni ni kan förbereda er för stormar, snöoväder och mycket mera.

Senaste nyheterna från SMHI

Här ser ni de senaste nyheterna från SMHI. (Vill ni har mera information om dem kolla in deras sida smhi.se)
 • Klimatsymposium i Norrköping i maj – registreringen öppen
  Publicerad 2024-02-19
 • Nytt forskningsprojekt undersöker effekter av syresättning av Östersjöns bottenvatten vid vindkraftsparker
  Publicerad 2024-02-15
 • Stor utbredning av havsis
  Publicerad 2024-02-14
 • Januari 2024 - Rekordvarmt i världshaven
  Publicerad 2024-02-09
 • Ny satellit för övervakning av hav och atmosfär
  Publicerad 2024-02-09
 • Januari 2024 - Rekordvarmt i världshaven
  Publicerad 2024-02-09
 • Januari 2024 - Höga flöden och översvämningar i Skåne
  Publicerad 2024-02-08
 • SMHI rekryterar professor i oceanografi
  Publicerad 2024-02-07
 • Aerosoler påverkar det regionala klimatet
  Publicerad 2024-02-07
 • Anmäl dig till kurs i klimatförändringar för skogsägare
  Publicerad 2024-02-01
 • Mindre sannolikt med extrem kyla i Norge, Sverige och Finland i ett förändrat klimat
  Publicerad 2024-01-31
 • Januari 2024 - Ovanligt kall början
  Publicerad 2024-01-31
 • Nytt initiativ för att samla in viktiga data från havet med hjälp av dykare
  Publicerad 2024-01-31
 • Nytt projekt ska öka förståelsen för tippningspunkter
  Publicerad 2024-01-30
 • SMHI varnar för höga flöden och översvämningar i Skåne och Östergötland
  Publicerad 2024-01-29
 • Nytt verktyg visar anlagda våtmarkers påverkan på vattenflöden
  Publicerad 2024-01-29
 • SMHI varnar för höga flöden i Skåne
  Publicerad 2024-01-25
 • Fortsatt satsning ska hjälpa Etiopien att ta fram bättre tjänster inom väder, vatten och katastrofhantering
  Publicerad 2024-01-25
 • IPCC har beslutat om kommande rapporter
  Publicerad 2024-01-24
 • Extra stort inflöde av salt- och syrerikt vatten till Östersjön: En glimt av hopp för djupvattnet i området
  Publicerad 2024-01-24
 SMHI - håller koll på vädret